About us

        CM หรือ Construction Management เกิดที่สหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณ 150 ปีที่แล้ว โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานบรูคลิน ช่วงปี ค.ศ.1869-1883 ในรัฐนิวยอร์ก ชื่อ Mr. Washington Roebling ไม่สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้ด้วยปัญหาทางสุขภาพท่านได้ควบคุมงานก่อสร้างโดยใช้กล้องส่องจากอพาร์ทเม้นท์ พร้อมพัฒนาระบบสื่อสารและการจัดการก่อสร้างเพื่อติดตามผลงานก่อสร้างให้บรรลุใน 3 ด้าน ดังนี้
     -      เปิดสะพานตามเวลาที่กำหนด
     -      ได้คุณภาพและใช้งานได้นาน
     -      อยู่ในงบประมาณก่อสร้าง

        ประมาณ 100 ปีให้หลัง ได้เกิดบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างซึ่งมีความสามารถทำงานได้ทุกประเภทในสัญญางานก่อสร้างเดียว ซึ่งเรียกผู้รับเหมาเหล่านี้ว่าผู้รับเหมาทั่วไป หรือผู้รับเหาหลัก และในยุคเทคโนโลยีเฟื่องฟู ผู้รับเหมารายย่อยของผู้รับเหมาหลักได้พัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อรองรับงานก่อสร้างที่ทันสมัย และซับซ้อนมากขึ้น ผู้รับเหมาเหล่านี้ต้องการทำงานเป็นอิสระภายใต้สัญญาของตนเองจึงได้รวมกลุ่มสถาปนิก และวิศวกรทำหน้าที่จัดการงานก่อสร้าง ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 40 ปีที่แล้ว ในเวลาเดียวกัน CM เริ่มแรกที่เองไทยแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายบริษัทซีเท็ค ก่อสร้างสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ สูง 30 ชั้น และสายบริษัทวิเลี่ยมเซ็งจัดการงานก่อสร้างเซนทรัลพล่าซ่าลาดพร้าว

        จากแนวทางการจัดการงานก่อสร้างข้างต้น บริษัท พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้บริการงานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ตามรูปแบบและข้อกำหนดทางกฎหมายด้วยระยะเวลาและค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่วางแผนไว้ โดยบริษัทฯ มีทีมสถาปนิก วิศวกร ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทำหน้าที่จัดการประสาน และควบคุมงานตั้งแต่พัฒนาโครงการ จนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆ ดังนี้
     -      บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น หมู่บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, รีสอร์ท และโรงแรม
     -      เจ้าของบ้าน และอาคารพักอาศัย

        ปัจจุบันมีผลงานอ้างอิงเป็นทั้งโครงการบ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียมและอาพาร์ทเม้นต์, โรงแรมและโฮมออฟฟิศ บริษัทฯ มีพนักงานเป็นที่รู้จักกันดีในความเป็นมืออาชีพทั้งสถาปนิกและวิศวกร เรามั่นใจว่าบริการของเราจะดีและมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของโครงการ

        บริษัท พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทที่ให้บริการงานควบคุมและบริหารงานก่อสร้างโครงการ บ้านจัดสรร และอาคาร Low Rise Building ชึ่งเริ่มจากผู้จัดการฝ่ายผู้ควบคุมงานโครงการบ้านจัดสรร ภายในบริษัทโปรเจคไดเรคชั่น จำกัด ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2544 และได้เริ่มก่อตั้งบริษัทในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เงินทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท ที่อยู่สำนักงาน 81 / 53 ถนนทวีวัฒนา ซอย 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โดยมีนายพิรุฬห์  ดวงแก้ว เป็นกรรมการผู้จัดการและทีมวิศวกรกว่า  40 ท่าน

        ปัจจุบัน เรามีผลงานอ้างอิงเป็นทั้งโครงการบ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียมและอาพาร์ทเม้นต์, โรงแรมและโฮมออฟฟิศ ซึ่่งพนักงานของเราเป็นที่รู้จักกันดีในความเป็นมืออาชีพทั้งสถาปนิกและวิศวกร เรามั่นใจว่าบริการของเราจะดีและมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของโครงการ


วิสัยทัศน์องค์กร

-    พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นผู้นำด้านบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรและอาคาร Low Rise Building

พันธกิจขององค์กร

-     พัฒนาบุคลกร โดยพนักงานทุกฝ่ายต้องผ่านขบวนการฝึกอบรม และเพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นหนึ่งเดียวพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณภาพการบริการ พร้อมแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการการก่อสร้างให้มีคุณภาพที่ดี เสร็จตามแผนและต้นทุนที่ตั้งไว้
-     นำองค์กรก้าวสู่การบริหารและควบ คุมงานการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบข้อมูล ความก้าวหน้าและปัญหาการก่อสร้าง ในรูปแบบ REAL TIME เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอย่างคล่องตัว
-     บริการควบคุมและบริหาร โครงการ ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจจากความเข้าใจอย่างแท้จริง

     การจัดองค์กรในงานก่อสร้างทางบริษัทได้จัดโดยการสร้างความสมดุลระหว่างข้อมูลกับบุคลากร เพื่อความคล่องตัวการจัดบุคลากรต้องมากเพียงพอให้สามารถกำกับดูแลผู้รับเหมางานก่อสร้างได้ทุกแผนก ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรคือ ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager ) แบ่งหน่วยงานตามหลัก 3 ประการ ดังนี้

     -     หน่วยงานบริหารสัญญา ( Contract Administrator หรือ CA )       รับผิดชอบงานในด้านการเงิน
     -     หน่วยงานบริหารเทคนิค ( Technical Administrator หรือ TA )     รับผิดชอบงานในด้านคุณภาพ
     -     หน่วยงานบริหารงานก่อสร้าง ( Work Administrator หรือ WA )    รับผิดชอบงานในด้านเวลา