-    ประสานงานกับผู้ออกแบบและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างทำได้สะดวกรวดเร็ว และถูกต้องตาวัตถุประสงค์ของโครงการ
-    จัดทำแผนการทำงาน Master Schedule ของโครงการ
-    จัดเตรียมเอกสารในการประมูลงานแต่ละงาน เช่น งานเสาเข็ม, งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบปรับอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-    ต่อรองราคาและรายละเอียดกับผู้เสนอราคาร่วมกับเจ้าของโครงการ
-    ตรวจสอบและเปรียบเทียบการเสนอราคาของผู้เสนอราคา และจัดทำรายงานเพื่อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้รับเหมาแต่ละงาน
-    จัดเตรียมเอกสารสัญญา และเอกสารต่างๆ เพื่อลงนามในสัญญาของงานแต่ละงาน
-    ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆ ทุกระบบให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการประกอบแบบ และเงื่อนไขสัญญา
-    ตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอน และเร่งรัดให้ผู้รับเหมาทำงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานที่วางไว้
-    ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินงวดของผู้รับเหมาตามผลงาน
-    ตรวจสอบ และพิจารณางานเพิ่ม-ลดของงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขแบบ หรือตามความต้องการของโครงการ
-    ตรวจสอบและรายงานการดำเนินงานของผู้รับเหมาแต่ละเดือน
-    จัดให้มีการประชุมเพื่อการประสานงานกับเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ Project Meeting เดือนละครั้ง Site Meeting เพื่อประสานงานกับผู้รับเหมา สัปดาห์ละครั้ง
-    จัดทำ และสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างต่างๆ ( Final Account ) จัดส่งให้เจ้าของโครงการ เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
-    จัดรวบรวมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการทำงาน วิธีการให้การบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ได้ทำการตรวจรับมอบให้เจ้าของโครงการ