-    ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆ ทุกระบบให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการประกอบแบบ และเงื่อนไขสัญญา
-    ตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอน และเร่งรัดให้ผู้รับเหมาทำงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานที่วางไว้
-    ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินงวดของผู้รับเหมาตามผลงาน
-    ตรวจสอบและพิจารณางานเพิ่ม-ลดของงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขแบบหรือความต้องการของโครงการ
-    ตรวจสอบและรายงานการดำเนินงานของผู้รับเหมาแต่ละเดือน
-    จัดให้มีการประชุมเพื่อการประสานงานกับเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ Project Meeting เดือนละครั้ง Site Meeting เพื่อประสานงานกับผู้รับเหมา สัปดาห์ละครั้ง