การบริหารโครงการ ( Project Management )

- ประสานงานกับผู้ออกแบบและฝ่ายต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- จัดการประชุม ( Co-Ordinate Meeting ) และจัดทำเอกสารการประชุม
- ร่วมจัดทำแผนการทำงาน ( Master Schedule Project ) ของโครงการ
- ประมาณการมูลค่าโครงการ ( Bugget )
- จัดทำรายงานวิเคราะห์การลงทุนของโครงการ (Financial Study )

การบริหารงานก่อสร้าง ( Construction Management )

- ประสานงานกับผู้ออกแบบและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างทำได้โดยสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- จัดทำแผน Master Schedule Project
- จัดเตรียมเอกสารในการประมูลแต่ละงาน เช่นงานเสาเข็ม งานโครงสรา้งและสถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าสื่อสาร, งานระบบสุขภิบาล, งานระบบปรับอากาศและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและพิจารณางานเพ่ิมลดของงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นเรื่องจากการแก้ไขแบบ หรือตามความต้องการของโครงการ
- ต่อรองราคาและรายละเอียดกับผู้เสนอราคาร่วมกับเจ้าของโครงการ
- ตรวจสอบและเปรียบเทียบการเสนอราคาขอผู้รับเสนอราคา และจัดทำรายงานเพื่อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้รับเหมาแต่ละงาน
- จัดเตรียมเอกสารสัญญาและเอกสารต่างๆ เพื่อลงนามในสัญญาของแต่ละงาน
- ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆ ทุกระบบให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการประกอบแบบและเงื่อนไขสัญญา
- ตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอนและเร่งรัดให้ผู้รับเหมาทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ตรวจสอบเอกสารขอเบิกงวดงานของผู้รับเหมาตามผลงาน
- ตรวจสอบและพิจารณางานเพ่ิมลดของงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นเรื่องจากการแก้ไขแบบ หรือตามความต้องการของโครงการ
- ตรวจสอบและรายงานการดำเนินงานของผู้รับเหมาแต่ละเดือน
- จัดให้มีการประชุมเพื่อการประสานงานกับทางเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ Project Meeting เดือนละครั้ง Site Meeting สัปดาห์ละครั้ง
- จัดทำและสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างต่างๆ ( Final Account ) จัดส่งให้เจ้าของโครงการเพื่อเก็บเป็นข้อมูล
- จัดร วบรวมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการทำงาน วิธีการให้การบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ได้ทำการตรวจรับมอบให้กับเจ้าของโครงการ

การควบคุมงานก่อสร้าง ( Construction Supervisor )

- ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆ ทุกระบบให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการประกอบแบบและเงื่อนไขสัญญา
- ตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอนและเร่งรัดให้ผู้รับเหมาทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ตรวจสอบเอกสารขอเบิกงวดงานของผู้รับเหมาตามผลงาน
- ตรวจสอบและพิจารณางานเพ่ิมลดของงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นเรื่องจากการแก้ไขแบบ หรือตามความต้องการของโครงการ
- ตรวจสอบและรายงานการดำเนินงานของผู้รับเหมาแต่ละเดือน
- จัดให้มีการประชุมเพื่อการประสานงานกับทางเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ Project Meeting เดือนละครั้ง Site Meeting สัปดาห์ละครั้ง
- จัดทำและสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างต่างๆ ( Final Account ) จัดส่งให้เจ้าของโครงการเพื่อเก็บเป็นข้อมูล
- จัดรวบรวมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการทำงาน วิธีการให้การบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ได้ทำการตรวจรับมอบให้กับเจ้าของโครงการ