-    ประสานงานกับผู้ออกแบบและฝ่ายต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
-    จัดการประชุม (Co-Ordination Meeting )  และจัดทำเอกสารการประชุม
-    ร่วมจัดทำแผนการทำงาน  ( Master Schedule Project ) ของโครงการ
-    ประมาณการมูลค่าโครงการ ( Budget )
-    จัดทำรายงานวิเคราะห์การลงทุนของโครงการ (Financial Study )